Moznosti dopravy a platieb

 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky

Základné údaje o dodávateľovi:


IVAN KOVÁČIK POLY - AG, J.D.MATEJOVIE 69, ČIERNY BALOG

IČO: 22717340
DIČ: 1028940616
DIČ DPH: SK1028940616

Zapísaný v obchodnom registri: OU Brezno , č .r. 601-5993

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2626054499/1100

Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s

Kontakt pre e-shop: 0903 626 044

 

I. Spôsob objedávania

 

Objednávať si môžete niekoľkými spôsobmi:

 • On-line: objednaním v e-shope priamo na našej web stránke: http://www.inhouse.sk/
 • Elektronickou poštou: polyag@stonline.sk
 • Telefonicky: 0902837766. 0903626044
 • Osobne v predajni Brezno : nám M.R.ŠTEFÁNIKA 50
 • tel. predajne: 048/6114872


Prevádzkový čas:

 • pondelok - piatok - 9:00 - 17:00

 

Spôsob objednávania on-line nájdete na linke Ako nakupovať

V objednávke e-mailom uvádzajte presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónny kontakt.

Po doručení objednávky Vám bude ihneď zaslaný informačný e-mail, v ktorom budú uvedené podrobné informácie o Vami požadovanom tovare, dodávke a skutočnosť, že predávajúci objednávku tovaru potvrdzuje.

Každé zrušenie objednávky je zákazník povinný oznámiť písomne emailom, prípadne telefonicky. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami.

 

 

II. Zrušenie objednávky

 

 

 

a) Kupujúci má právo zrušiť objednávku do 24hodín po objednaní, bez uvedenia dôvodu.

 

V prípade zrušenia záväznej objednávky po uplynutí 24 hod. lehoty, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok 20% a náhradu škody, ktorá predávajúcemu v súvislosti so stornovaním objednávky vznikla.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť (neprijať) objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (údaje na objednávke sú neúplné, chybné a pod.)
 • tovar sa už nevyrába, alebo
 • akciový tovar je vypredaný.

Zrušenie objednávky predávajúci bezodkladne kupujúcemu oznámi a zálohu vráti kupujúcemu do 3 dní od zrušenia objednávky.

 

III. Dodacia doba

 

Dodacia doba tovaru, ktorý je na sklade je do 10 dní, inak do 3-8 týždňov od zaplatenia zábezpeky.

Dodacia doba je vyznačená v informačnom e-maily, ktorý Vám bude doručený.

V prípade špeciálnej objednávky sa stanovuje individuálna dodacia doba, o ktorej je kupujúci vopred informovaný a s ktorou súhlasí.

V prípade objednávania akciového tovaru, si predávajúci vyhradzuje, právo nedodať tovar z dôvodu vypredania zásob, v takom prípade kupujúcemu bude zábezpeka vrátená v plnej výške. Tento tovar je označený v letáku ako Vypredaj zásob.

Pokiaľ kupujúci bezdôvodne neprevezme predmet plnenia znáša náklady na dopravu, prípadne náklady s dodaním tovaru.

 

IV. Doprava, montáž, vynáška

 

Dovoz tovaru dodávateľ oznámi kupujúcemu vopred telefonicky, e-mailom alebo sms-kou.

Tovar dodávame v montovanom alebo demontovanom stave .

Tovar je dôsledne zabalený a poistení proti poškodeniu.


V. Cena a platobné podmienky

Všetky ceny sú zmluvné a sú uvádzané s DPH.

Všetky ceny v eurách sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,126 Sk. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny ceny tovaru pokiaľ nie je objednávka záväzne potvrdená.

Cena tovaru po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

Za tovar je možné platiť týmito spôsobmi:

 • v hotovosti: pri dodaní tovaru,
 • úhrada predfaktúry, prípadne finálnej faktúry,
 • prevodovým príkazom: na účet dodávateľa zriadený v Tatra banke a.s.,
 • číslo účtu: 2626054499/1100

 

VI. Záruka a záručná doba

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a za cenu platnú v deň potvrdenia objednávky, v kvalite zodpovedajúcej normám a predpisom platným na území SR.
 

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa redlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V tomto prípade začína plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia tovaru. Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním, neodbornou inštaláciou, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, poškodením v dôsledku živelnej udalosti.

 

VII. Reklamačné podmienky

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávajúcich za nižšiu ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady ak kupujúci:

 • spôsobil vadu tovaru sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • použitám výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
 • vady boli spôsobené neodborným zásahom,
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby,
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
 • vady boli spôsobené nesprávnym alebo nadmerným používaním tovaru,
 • vady vznikli nesprávnym ošetrovaním,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlkom, prašnom, chemicky agresívnom prostredí